Akslen

Krumtapakslen.

Krumtapakslen skal altid fremstilles af det bedst mulige S.M. stål, ofte tilsat små mængder krom og nikkel. Den bør altid være rigelig svær, både for at give styrke og stivhed, men også for at bærefladerne kan blive rigelig store, så fladetrykket og der- med faren for varmløbning undgås. Da kraftpåvirkningen på en flercylindret krumtap- aksel er meget kompliceret og vanskeligt lader sig bestemme ved eksakt beregning, går man ofte erfaringens vej, idet klassificeringsselskaberne angiver de ifølge indhøs- tede erfaringer fornødne dimensioner.
Selv rigelig svære dimensioner vil dog ikke forslå, hvis der er blærer eller revner i god- set. Ja selv mikroskopisk fine revner vil på grund af de stadig skiftende påvirkninger arbejde sig længere og længere ind, for til slut at medføre brud! Nu hører brud på krumtapakslen til de alvorligste motorhavarier, og man bør derfor straks, hvis der ved eftersyn spores antydning af revne, henvende sig til en pålidelig fagmand.

krumtapaksel

 

Fig. 7 viser en krumtapaksel til en 4-cyl. motor med et hovedleje for hver krumtap- bugt. Disse er afbalancerede med kontravægte. Ved små billige 1-cyl. motorer er akslen ofte sænksmedet og krumtaparmene afrundede, så de ikke egner sig til at fastgøre kontravægte på. Motoren forsynes da med to svinghjul, hvori kontravæg-tene anbringes.
På enden af den viste krumtapaksel sidder en flange, som svinghjulet fastgøres til. Ofte fastspændes svinghjulet dog på en konus, der er drejet på akslen. Den del af akslen, der hviler i et leje, kaldes “sølen”. Man har altså hovedlejesøle og krumtap- lejesøle.

Knastakslen.

Knastakslen, der også bør være af bedste stål, tjener til at løfte ventilerne. Knasternes form og størrelse må bestemmes under hensyn til motorens hastighed og størrelse samt til “ventilløfterens” fod. Som regel går knastakslen i broncebøsninger, der hviler i stativet, og hvis ydre diameter er stor nok til, at knastskiven kan gå gen- nem det dertil svarende hul i stativet. For at mindske sliddet gøres knastskivens o-verflade glashård enten ved hærdning eller indsætning, og for at undgå nedbøjnin- ger, selv om ventilerne går trægt, gøres knastakslen rigelig svær.