Sleipner Motorfabrik

Frederikstad
Norway
Aktiv fra 1908